You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

28 lines
1.1 KiB

# Desregistradores
Mapeig col·lectiu de la propietat immobiliaria recollit al registre de la propietat d'Espanya.
## Objectius
1. Convertir el coneixement que les ciutadanes paguem amb els nostres impostos en coneixement lliure i públic.
2. Afavorir el control popular que suposa coneixer qui ostenta els privilegis de la propietat immobiliaria a les nostres ciutats i pobles.
3. Empoderar-nos col·lectivament a través del trevall cooperatiu i la socialització del nostre coneixement tot fent creixer el procomú.
8 months ago
## Instal·lació del client
1. `cd client && npm install`
8 months ago
## Client Dev
1. `server/run_server`
2. `cd client && npm run dev`
## Instal·lació del servidor
1. `cd server && python -m virtualenv -p python3 .venv`
2. `.venv/bin/pip install -r requirements/dev.txt`
3. `cp -rf ../client/public/* public/`
8 months ago
## Servidor Dev
1. `cd server && .venv/bin/adev -p 8080 main.py`
2. *(new terminal)* `cd server && .venv/bin/uvicorn src.api.main:app --reload --port 8050`
8 months ago
## Home Page
[desregistradores.dadescomunals.tk](http://desregistradores.dadescomunals.tk)