You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

20 lines
821 B

# Desregistradores
Mapeig col·lectiu de la propietat immobiliaria recollit al registre de la propietat d'Espanya.
## Objectius
1. Convertir el coneixement que les ciutadanes paguem amb els nostres impostos en coneixement lliure i públic.
2. Afavorir el control popular que suposa coneixer qui ostenta els privilegis de la propietat immobiliaria a les nostres ciutats i pobles.
3. Empoderar-nos col·lectivament a través del trevall cooperatiu i la socialització del nostre coneixement tot fent creixer el procomú.
9 months ago
## Client Dev
1. `server/run_server`
2. `cd client && npm run dev`
## Servidor Dev
1. `cd server && .venv/bin/adev -p 8080 main.py`
2. `cd server && .venv/bin/uvicorn src.api.main:app --reload --port 8050`
## Home Page
[desregistradores.dadescomunals.tk](http://desregistradores.dadescomunals.tk)