You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
desregistradores/README.md

8 lines
519 B

# Desregistradores
Mapeig col·lectiu de la propietat immobiliaria recollit al registre de la propietat d'Espanya.
# Objectius
1. Convertir el coneixement que les ciutadanes paguem amb els nostres impostos en coneixement lliure i públic.
2. Afavorir el control popular que suposa coneixer qui ostenta els privilegis de la propietat immobiliaria a les nostres ciutats i pobles.
3. Empoderar-nos col·lectivament a través del trevall cooperatiu i la socialització del nostre coneixement tot fent creixer el procomú.