Update README.md

main
Lucas García 1 year ago
parent e052d2d584
commit 4ba4332fdd
  1. 4
      README.md

@ -2,7 +2,7 @@
Mapeig col·lectiu de la propietat immobiliaria recollit al registre de la propietat d'Espanya.
# Objectius
## Objectius
1. Convertir el coneixement que les ciutadanes paguem amb els nostres impostos en coneixement lliure i públic.
2. Afavorir el control popular que suposa coneixer qui ostenta els privilegis de la propietat immobiliaria a les nostres ciutats i pobles.
3. Empoderar-nos col·lectivament a través del trevall cooperatiu i la socialització del nostre coneixement tot fent creixer el procomú.
3. Empoderar-nos col·lectivament a través del trevall cooperatiu i la socialització del nostre coneixement tot fent creixer el procomú.

Loading…
Cancel
Save