Update README; Update run_server;

develop
orzo 11 months ago
parent 04dcab1498
commit 78f059f914
  1. 10
      README.md
  2. BIN
      server/desregistradores.sqlite
  3. 4
      server/run_server

@ -7,13 +7,21 @@ Mapeig col·lectiu de la propietat immobiliaria recollit al registre de la propi
2. Afavorir el control popular que suposa coneixer qui ostenta els privilegis de la propietat immobiliaria a les nostres ciutats i pobles.
3. Empoderar-nos col·lectivament a través del trevall cooperatiu i la socialització del nostre coneixement tot fent creixer el procomú.
## Instal·lació del client
1. `cd client && npm install`
## Client Dev
1. `server/run_server`
2. `cd client && npm run dev`
## Instal·lació del servidor
1. `cd server && python -m virtualenv -p python3 .venv`
2. `.venv/bin/pip install -r requirements/dev.txt`
3. `cp -rf ../client/public/* public/`
## Servidor Dev
1. `cd server && .venv/bin/adev -p 8080 main.py`
2. `cd server && .venv/bin/uvicorn src.api.main:app --reload --port 8050`
2. *(new terminal)* `cd server && .venv/bin/uvicorn src.api.main:app --reload --port 8050`
## Home Page
[desregistradores.dadescomunals.tk](http://desregistradores.dadescomunals.tk)

Binary file not shown.

@ -3,6 +3,4 @@
cwd="$(cd $(dirname $0) && pwd)"
cd $cwd
echo "$cwd"
.venv/bin/uvicorn src.api.main:app --reload --port 8050
.venv/bin/uvicorn src.api.main:app --host 127.0.0.1 --port 8050 --workers 2
Loading…
Cancel
Save