Update readme

develop
orzo 11 months ago
parent 5ba8254848
commit fd68d9927b
  1. 11
      README.md

@ -6,3 +6,14 @@ Mapeig col·lectiu de la propietat immobiliaria recollit al registre de la propi
1. Convertir el coneixement que les ciutadanes paguem amb els nostres impostos en coneixement lliure i públic.
2. Afavorir el control popular que suposa coneixer qui ostenta els privilegis de la propietat immobiliaria a les nostres ciutats i pobles.
3. Empoderar-nos col·lectivament a través del trevall cooperatiu i la socialització del nostre coneixement tot fent creixer el procomú.
## Client Dev
1. `server/run_server`
2. `cd client && npm run dev`
## Servidor Dev
1. `cd server && .venv/bin/adev -p 8080 main.py`
2. `cd server && .venv/bin/uvicorn src.api.main:app --reload --port 8050`
## Home Page
[desregistradores.dadescomunals.tk](http://desregistradores.dadescomunals.tk)

Loading…
Cancel
Save