You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
desregistradores/README.md

1.1 KiB

Desregistradores

Mapeig col·lectiu de la propietat immobiliaria recollit al registre de la propietat d'Espanya.

Objectius

 1. Convertir el coneixement que les ciutadanes paguem amb els nostres impostos en coneixement lliure i públic.
 2. Afavorir el control popular que suposa coneixer qui ostenta els privilegis de la propietat immobiliaria a les nostres ciutats i pobles.
 3. Empoderar-nos col·lectivament a través del trevall cooperatiu i la socialització del nostre coneixement tot fent creixer el procomú.

Instal·lació del client

 1. cd client && npm install

Client Dev

 1. server/run_server
 2. cd client && npm run dev

Instal·lació del servidor

 1. cd server && python -m virtualenv -p python3 .venv
 2. .venv/bin/pip install -r requirements/dev.txt
 3. cp -rf ../client/public/* public/

Servidor Dev

 1. cd server && .venv/bin/adev -p 8080 main.py
 2. (new terminal) cd server && .venv/bin/uvicorn src.api.main:app --reload --port 8050

Home Page

desregistradores.dadescomunals.tk