You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
orzo 33c6acadee Servidor python amb enpoint de geometries; Actualització del client i separació de la lògica mapa i la lògca de carrega de dades; 10 months ago
..
main.py Servidor python amb enpoint de geometries; Actualització del client i separació de la lògica mapa i la lògca de carrega de dades; 10 months ago