You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
orzo 04b464fada Update requirements.txt 1 year ago
client Servidor python amb enpoint de geometries; Actualització del client i separació de la lògica mapa i la lògca de carrega de dades; 1 year ago
server Update requirements.txt 1 year ago
.gitignore Servidor python amb enpoint de geometries; Actualització del client i separació de la lògica mapa i la lògca de carrega de dades; 1 year ago
LICENSE Add readme and license files; 2 years ago
README.md Update README.md 2 years ago

README.md

Desregistradores

Mapeig col·lectiu de la propietat immobiliaria recollit al registre de la propietat d'Espanya.

Objectius

  1. Convertir el coneixement que les ciutadanes paguem amb els nostres impostos en coneixement lliure i públic.
  2. Afavorir el control popular que suposa coneixer qui ostenta els privilegis de la propietat immobiliaria a les nostres ciutats i pobles.
  3. Empoderar-nos col·lectivament a través del trevall cooperatiu i la socialització del nostre coneixement tot fent creixer el procomú.