You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
orzo 04dcab1498 Split server requirements by modules; 11 months ago
client Modifiquem l'express per que faci de proxy amb el server fastAPI; Renombrem static com a public again; 11 months ago
server Split server requirements by modules; 11 months ago
.gitignore Modifiquem l'express per que faci de proxy amb el server fastAPI; Renombrem static com a public again; 11 months ago
LICENSE Add readme and license files; 1 year ago
README.md Update readme 11 months ago

README.md

Desregistradores

Mapeig col·lectiu de la propietat immobiliaria recollit al registre de la propietat d'Espanya.

Objectius

  1. Convertir el coneixement que les ciutadanes paguem amb els nostres impostos en coneixement lliure i públic.
  2. Afavorir el control popular que suposa coneixer qui ostenta els privilegis de la propietat immobiliaria a les nostres ciutats i pobles.
  3. Empoderar-nos col·lectivament a través del trevall cooperatiu i la socialització del nostre coneixement tot fent creixer el procomú.

Client Dev

  1. server/run_server
  2. cd client && npm run dev

Servidor Dev

  1. cd server && .venv/bin/adev -p 8080 main.py
  2. cd server && .venv/bin/uvicorn src.api.main:app --reload --port 8050

Home Page

desregistradores.dadescomunals.tk