You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
Lucas García 3f1a0fa5f5 Add readme and license files; 2 years ago
parsers Define search and clean text as static method of the text parser; 2 years ago
.gitignore First commit 2 years ago
LICENSE Add readme and license files; 2 years ago
README.md Add readme and license files; 2 years ago
main.py First commit 2 years ago
requirements.txt First commit 2 years ago

README.md

Desregistradores

Mapeig col·lectiu de la propietat immobiliaria recollit al registre de la propietat d'Espanya.

Objectius

  1. Convertir el coneixement que les ciutadanes paguem amb els nostres impostos en coneixement lliure i públic.
  2. Afavorir el control popular que suposa coneixer qui ostenta els privilegis de la propietat immobiliaria a les nostres ciutats i pobles.
  3. Empoderar-nos col·lectivament a través del trevall cooperatiu i la socialització del nostre coneixement tot fent creixer el procomú.