You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
desregistradores/client/public
Lucas García 80f94fa3f7 Acabat l'endpoint de parceles del servidor de desenvolupament; Vinculada la carrega de parceles des del client al zoom i al moviment del mapa; 1 year ago
..
data client 1 year ago
index.html Acabat l'endpoint de parceles del servidor de desenvolupament; Vinculada la carrega de parceles des del client al zoom i al moviment del mapa; 1 year ago