You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
orzo e3eb291623 Reestructuració de la part del server 1 year ago
client Reestructuració de la part del server 1 year ago
server Reestructuració de la part del server 1 year ago
.gitignore Reestructuració de la part del server 1 year ago
LICENSE Add readme and license files; 2 years ago
README.md Update README.md 2 years ago

README.md

Desregistradores

Mapeig col·lectiu de la propietat immobiliaria recollit al registre de la propietat d'Espanya.

Objectius

  1. Convertir el coneixement que les ciutadanes paguem amb els nostres impostos en coneixement lliure i públic.
  2. Afavorir el control popular que suposa coneixer qui ostenta els privilegis de la propietat immobiliaria a les nostres ciutats i pobles.
  3. Empoderar-nos col·lectivament a través del trevall cooperatiu i la socialització del nostre coneixement tot fent creixer el procomú.