You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

821 B

Desregistradores

Mapeig col·lectiu de la propietat immobiliaria recollit al registre de la propietat d'Espanya.

Objectius

  1. Convertir el coneixement que les ciutadanes paguem amb els nostres impostos en coneixement lliure i públic.
  2. Afavorir el control popular que suposa coneixer qui ostenta els privilegis de la propietat immobiliaria a les nostres ciutats i pobles.
  3. Empoderar-nos col·lectivament a través del trevall cooperatiu i la socialització del nostre coneixement tot fent creixer el procomú.

Client Dev

  1. server/run_server
  2. cd client && npm run dev

Servidor Dev

  1. cd server && .venv/bin/adev -p 8080 main.py
  2. cd server && .venv/bin/uvicorn src.api.main:app --reload --port 8050

Home Page

desregistradores.dadescomunals.tk