Sistema para controlar dos relés en función de si un BlueSolar MPPT 100 | 50 indica que las baterías están en flotación o no
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

3 lines
151 B

7 months ago
# Control_Solar-Agua
Sistema para controlar dos relés en función de si un BlueSolar MPPT 100 | 50 indica que las baterías están en flotación o no