Treball de Final de Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions (UB). Autor: Miguel Descalzo Pérez Conte codi de diferents persones Titol: Engineering of a system to emit visual stimuli to patients with migraine
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
Miguel Descalzo e849edf316 new repository test 2 years ago
C7000 _SDK added spectrometer driver's 2 years ago
Code added spectrometer driver's 2 years ago
Documents added spectrometer driver's 2 years ago
images Technical report of the machine 3 years ago
README.md new repository test 2 years ago

README.md

Engineering of a system to emit visual stimuli to patients with migraine

En aquest repositori es troben diferents fitxers relacionats amb el treball de final del grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions de Miguel Descalzo Pérez. Grau impartit a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona.

Aquest treball està sent realitzat durant el semestre de Primavera del 2020 i actualment es troba acabat.

El treball forma part d'una col·laboració entre el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i la Universitat de Barcelona (UB)

logo UB logo VHIR

Objectives for the system

 • 1. Achieve visual stimulation of patients and controls to obtain their discomfort perception thresholds

  • 1.1 Find a light source able to emit enough intensity. Past studies have gone as far as 23000 lux.
  • 1.2 Find a source able to change light intensity in small steps. Past studies have gone as precise as 5 lx/step.
  • 1.3 Get a machine capable of presenting the same stimuli with time independence. We want to calibrate the system once and know the stimuli presented from there on will be a good one.
 • 2. Make sure the system can’t cause any type of ocular injury.

  • 2.1 Get information about potential eye injuries
  • 2.2 Get information about how to prevent the injuries
  • 2.3 Program precautions to prevent creating hazardous stimuli by error.
  • 2.4 Actively measure the emitted light to ensure the safety of the system when the test is running.

Situació actual del projecte

old

La solució triada que està desenvolupant-se actualment per a complir l'objectiu 1 és fer servir un projector convencional com a font de llum controlada amb un programa escrit en Matlab. Per a conèixer la luminància que el projector emet en cada moment es fa servir el SPECTROMASTER C-7000 de SEKONIC.

SEKONIC ofereix un SDK de VisualBasic per a plataformes Windows que permet controlar el seu C-7000. Per aquest motiu es fa servir VisualBasic per a realitzar les mesures de luminància. Aquest SDK del que s'ha fet referència es troba a la carpeta C7000_SDK d'aquest mateix repositori.

S'ha programat un controlador pel C-7000 en VB.NET i una comunicació via TCP/IP que permet des de Matlab encomanar la presa de mesures i lectura de resultats.

Actualment s'esta treballant en refer el script per a calibrar la luminància d'una font controlada (el projector), ja que s'ha perdut l'acces a la màquina on es tenia guardat aquest.

De manera global, s'està treballant en la creació d'un mètode de calibració del sistema, és a dir, una manera d'aconseguir que el projector tingui la mateixa emitància lluminosa al llarg del temps i que es pugui seleccionar de manera fiable la luminància desitjada.

old