Primera prova amb sockets a matlab

master
Miguel Descalzo 3 years ago
parent fda40d2990
commit 2886fc09e2
  1. 12
      Code/Matlab/Client_Test.m
  2. 9
      Code/Matlab/Server_test.m
  3. 8
      README.md

@ -0,0 +1,12 @@
server_ip = '192.168.1.2';
port = 5025;
x = (0:99) .* 25 * pi/1000;
dati = sin(x);
plot(x, dati);
t = tcpip(server_ip, port, 'NetworkRole', 'client');
fopen(t);
fwrite(t, dati, 'float32');
fwrite(t, x, 'float32');

@ -0,0 +1,9 @@
port = 5025;
t = tcpip('0.0.0.0', port, 'NetworkRole', 'server');
set(t, 'InputBufferSize', 1024);
fopen(t);
data_x = fread(t, 200, 'float32');
plot(data_x(101:200), data_x(1:100));

@ -6,9 +6,7 @@ Aquest treball està sent realitzat durant el semestre de Primavera del 2020 i a
El treball forma part d'una col·laboració entre el Vall d'Hebron Institut de Recerca ([VHIR](http://www.vhir.org)) i la Universitat de Barcelona ([UB](https://www.ub.edu/web/ub/ca/))
![](./imatges/logo-ub.jpg)
![](./imatges/logo-VHIR.png)
![](./imatges/logo-ub.jpg) ![](./imatges/logo-VHIR.png)
### Llistat d'objectius
@ -21,8 +19,8 @@ Aquest és un llistat dinàmic que es va actualitzant a mesura que el projecte a
La solució triada que està desenvolupant-se actualment per a complir **l'objectiu 1** és fer servir un projector convencional com a font de llum controlada amb un programa escrit en _Matlab_. Per a conèixer la luminància que el projector emet en cada moment es fa servir el SPECTROMASTER C-7000 de SEKONIC.
SEKONIC ofereix un SDK de _VisualBasic_ per a plataformes Windows que permet controlar el seu C-7000. Per aquest motiu es fa servir _VisualBasic_ per a realitzar les mesures de luminància. Aquest SDK del que s'ha fet referència es troba a la carpeta TFG/C700_SDK.
SEKONIC ofereix un SDK de _VisualBasic_ per a plataformes Windows que permet controlar el seu C-7000. Per aquest motiu es fa servir _VisualBasic_ per a realitzar les mesures de luminància. Aquest SDK del que s'ha fet referència es troba a la carpeta C7000_SDK.
S'ha de programar una comunicació entre el programa de _Matlab_ i el programa de _VisualBasic_. Aquesta es farà amb un model Servidor-Client a traves de IPv4.
S'ha de programar una comunicació entre el programa de _Matlab_ i el programa de _VisualBasic_. Aquesta es farà amb un model Servidor-Client a traves de TCP/IPv4.
De manera global, actualment està treballant-se en la creació d'un mètode de calibració del sistema, és a dir, una manera d'aconseguir que el projector tingui la mateixa emitància lluminosa al llarg del temps i que es pugui seleccionar de manera fiable la luminància desitjada.
Loading…
Cancel
Save