master
mDescape 3 years ago
commit 68a42c1bf3
  1. 12
      README.md

@ -6,7 +6,7 @@ Aquest treball està sent realitzat durant el semestre de Primavera del 2020 i a
El treball forma part d'una col·laboració entre el Vall d'Hebron Institut de Recerca ([VHIR](http://www.vhir.org)) i la Universitat de Barcelona ([UB](https://www.ub.edu/web/ub/ca/))
![](./images/logo-ub.jpg) ![](./images/logo-VHIR.png)
![logo UB](./images/logo-ub.jpg) ![logo VHIR](./images/logo-VHIR.png)
### Llistat d'objectius
@ -19,8 +19,12 @@ Aquest és un llistat dinàmic que es va actualitzant a mesura que el projecte a
La solució triada que està desenvolupant-se actualment per a complir **l'objectiu 1** és fer servir un projector convencional com a font de llum controlada amb un programa escrit en _Matlab_. Per a conèixer la luminància que el projector emet en cada moment es fa servir el SPECTROMASTER C-7000 de SEKONIC.
SEKONIC ofereix un SDK de _VisualBasic_ per a plataformes Windows que permet controlar el seu C-7000. Per aquest motiu es fa servir _VisualBasic_ per a realitzar les mesures de luminància. Aquest SDK del que s'ha fet referència es troba a la carpeta C7000_SDK.
SEKONIC ofereix un SDK de _VisualBasic_ per a plataformes Windows que permet controlar el seu C-7000. Per aquest motiu es fa servir _VisualBasic_ per a realitzar les mesures de luminància. Aquest SDK del que s'ha fet referència es troba a la carpeta C7000_SDK d'aquest mateix repositori.
S'ha programat una comunicació entre el programa de _Matlab_ i el programa de _VisualBasic_ a traves d'un sistema servidor/client de TCP/IPv4. Ara cal integrar el _script_ Matlab d'exemple que es troba en aquest repositori amb la resta de codi.
S'ha programat un controlador pel C-7000 en VB.NET i una comunicació via TCP/IP que permet des de _Matlab_ encomanar la presa de mesures i lectura de resultats.
De manera global, actualment està treballant-se en la creació d'un mètode de calibració del sistema, és a dir, una manera d'aconseguir que el projector tingui la mateixa emitància lluminosa al llarg del temps i que es pugui seleccionar de manera fiable la luminància desitjada.
Actualment s'esta treballant en refer el _script_ per a calibrar la luminància d'una font controlada (el projector), ja que s'ha perdut l'acces a la màquina on es tenia guardat aquest.
De manera global, s'està treballant en la creació d'un mètode de calibració del sistema, és a dir, una manera d'aconseguir que el projector tingui la mateixa emitància lluminosa al llarg del temps i que es pugui seleccionar de manera fiable la luminància desitjada.

Loading…
Cancel
Save