Update README.md

master
Miguel Descalzo 3 years ago committed by GitHub
parent 34fbd3eff3
commit e9b478a44a
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
  1. 6
      README.md

@ -23,4 +23,8 @@ SEKONIC ofereix un SDK de _VisualBasic_ per a plataformes Windows que permet con
S'ha programat un controlador pel C-7000 en VB.NET i una comunicació via TCP/IP que permet des de _Matlab_ encomanar la presa de mesures i lectura de resultats.
De manera global, actualment està treballant-se en la creació d'un mètode de calibració del sistema, és a dir, una manera d'aconseguir que el projector tingui la mateixa emitància lluminosa al llarg del temps i que es pugui seleccionar de manera fiable la luminància desitjada.
Actualment s'esta treballant en refer el _script_ per a calibrar la luminància d'una font controlada (el projector), ja que s'ha perdut l'acces a la màquina on es tenia guardat aquest.
De manera global, s'està treballant en la creació d'un mètode de calibració del sistema, és a dir, una manera d'aconseguir que el projector tingui la mateixa emitància lluminosa al llarg del temps i que es pugui seleccionar de manera fiable la luminància desitjada.

Loading…
Cancel
Save